The Question
март 2015.
3473

Когда Беларусь войдет в Евросоюз?

Ответить
Ответить
Комментировать
1
Подписаться
5
7 ответов
Поделиться

Spačatku adkažu na rodnaj movie, bo ŭsio adno ŭbačyła pytannie ad suajčynnicy. Nu tak, jana ciapier mardujecca na čužynie.
Z usich krain hetaha niaščasnaha zołataardynskaj "SND" nivodnaja z krain nie padychodzić tak blizka da ŭstupu ŭ Jeŭrazviaz, jak Biełaruś. (Ukrainu nie maju na ŭvazie - dy jana ŭžo i nie ŭ SND, josć čamu načysta pazajzdroscić bratam). U nas niama terytaryjalnych prablem. U nas ekanomika całkam spraŭlajecca sa svaimi zadanniami. Vykonvajecca praktyčna jeŭrapiejski paradak. Tak, josć pieražytki ŭ vyhladzie saŭkovaha tatalitarnaha ładu, i rabskaha mientalitetu starejšych pakalenniaŭ. Ale heta pieraadolna, jak i ŭsiudy. Adzin nievialiki chapok, i my tam apyniomsia chutčej usich susiedziaŭ. Ale varta pomnić, što heta tarmoziać unutranyja zdradniki zacikaŭlenasciaŭ našaha naroda. Jany i viskočuć, što my-de nie paspieli, što jeŭrapiejcy chočuć zachapić našu ekanomiku, i znoŭ ustaŭlajuć jak dobra słavutyja AES, z-za jakich u nas nie prydatnyja dla žycci stolki dobrych terytoryj. Nu ničoha! Jak tolki da ŭłady pryjdzie narmalny režym, jaki pavažaje zacikaŭlenasci biełaruskaj nacyi, jak tolki nad nami załunaje bieła-čyrvona-bieły sciah - voś tady i pahladzim!

A zaraz pa-rusku:

Из всех стран этого несчастного золотоордынского "СНГ" ни одна из стран не подходит так близко к вступлению в Евросоюз, как Беларусь. (Украину не имею в виду - да она уже и не в СНГ, есть чему набело позавидовать братьям). У нас нет территориальных проблем. У нас экономика вполне справляется со своими задачами. Соблюдается практически европейский порядок. Да, имеются пережитки в виде совкового тоталитарного строя, и рабского менталитета старших поколений. Но это преодолимо, как и везде. Один небольшой рывок, и мы там окажемся быстрее всех соседей. Но стоит помнить, что это тормозят внутренние предатели интересов нашего народа. Они и визжат, что мы-де не созрели, что европейцы хотят захватить нашу экономику, и опять вставляют как благо пресловутые АЭС, из-за которых у нас не пригодны  для житья столько хороших территорий. Ну ничего! Как только к власти прийдёт нормальный режим, который чтит интересы беларуской нации, как только над нами возреет бело-красно-белый флаг - вот тогда и посмотрим!

15

По-братски желаю вам этого от всей души! Когда Беларусь будет в Европе, и Украине будет спокойнее и комфортнее от нашего добрососедства!

0
Ответить

Вялікае дзякуй, сястра!

0
Ответить
Прокомментировать

В случае с Беларусью дело обстоит также, как и с Россией. Чтобы подать на членство и стать членом ЕС, они должны принимать ключевые ценности ЕС. На данный момент у нас нет такого рода взаимоотношений с Беларусью. Сейчас там господствует диктатура. Поэтому сейчас принять положительное решение по данному вопросу невозможно.

Обратимся к статье 49 Договора о Европейском Союзе: «Любое европейское государство, которое уважает ценности, указанные в статье 2, и обязуется проводить их в жизнь, может обратиться с заявкой с целью стать членом Союза».

10
Прокомментировать

Когда Беларусь войдет в Евросоюз?
Я думаю, что лет через 20 после того, как Лукашенко и его сателлиты уйдут из политики, при условии, что всё будет хорошо и над экономикой  РБ усиленно поработают

Jean Claudeотвечает на ваши вопросы в своейПрямой линии
1
Прокомментировать

Spadziajusia ŭ budučyni niešta zdarycca.  Alie znoŭ ža, usio zaliežyć ad ulady. Pakuĺ va ŭladzie čalaviek, jaki nie pavažaje svoj narod - Bielaruś u JES nie prymuć. Budziem spadziavacca na paliapšenni ŭ našaj liubimaj krainie.

0
Прокомментировать

Для этого должны быть выполнены 4 условия:

1) желание богатых стран Евросоюза взвалить на свои плечи ещё одну не очень богатую страну

2) готовность России выпустить своего ближайшего соседа из зоны влияния

3) готовность самой Белоруссии к потере огромного российского рынка для своей продукции, неконкурентоспособой на западе

4) ну и, конечно, самое главное и самое трудное условие - в Белоруссии должна быть демократия. То есть не должно быть Лукашенко или его потомков

-2
Прокомментировать
Читать ещё 2 ответа
Ответить